Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy för rekrytering 

Tjänsten för hantering av rekryteringar och förenkling av anställningsprocessen ("Tjänsten") drivs av Teamtailor på uppdrag av SBAB Bank AB (SBAB). SBAB strävar efter att upprätthålla högsta möjliga standard när det gäller skydd av personuppgifter. Det är viktigt att de personer som använder Tjänsten ("Användarna") är säkra på, och är informerade, om hur vi hanterar Användarens personuppgifter i rekryteringsprocessen. Vi behandlar, hanterar, använder och skyddar Användarens personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

1. Allmänt

SBAB är personuppgiftsansvarig i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Användarnas personuppgifter behandlas med syftet att hantera och underlätta rekrytering av anställda till vår verksamhet.

2. Insamling av personuppgifter

SBAB ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som Användarna bidrar till Tjänsten, eller för de personuppgifter som vi på andra sätt samlar in med avseende på Tjänsten.

När och hur vi samlar in personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter om Användare från Användare, när Användare;


  • gör en ansökan via Tjänsten eller på annat sätt lägger till personuppgifter om sig själv personligen eller genom att använda en tredje part, t.ex. Facebook eller LinkedIn;
  • använder Tjänsten för att ansluta till vår personal, genom att lägga till personuppgifter om sig själv personligen eller genom att använda en tredje part, till exempel Facebook eller LinkedIn; och
  • tillhandahåller identifierbara uppgifter i chatten och sådana uppgifter som är relevanta för ansökningsförfarandet.

Vi samlar in data från tredje part, som Facebook, LinkedIn och via andra offentliga källor. Detta kallas "Sourcing" och utförs manuellt av våra anställda eller automatiskt i Tjänsten.

I vissa fall kan anställda inom SBAB göra rekommendationer om potentiella arbetssökande. Sådana anställda kommer att lägga till personuppgifter om potentiella arbetssökande. I de fall detta görs anses den potentiella arbetssökanden som Användare inom ramen för denna sekretesspolicy och kommer att informeras om behandlingen.

Kategorier av personuppgifter som är insamlade och som behandlas
De kategorier av personuppgifter som samlas in via Tjänsten kan användas för att identifiera fysiska personer utifrån exempelvis namn, e-post, bilder och videor, information från Facebook och LinkedIn-konton, svar på frågor som ställts genom rekrytering, titlar, utbildning och annan information som Användaren eller andra har tillhandahållit via Tjänsten. Endast personuppgifter som är relevanta för rekryteringsprocessen samlas in och bearbetas.

Ändamålet och lagenligheten av behandlingen
Ändamålet med insamling och behandling av personuppgifter är att hantera rekrytering till SBABs verksamhet. Uppgifter som behandlas för aggregerad analys eller marknadsundersökningar avidentifieras alltid. Då uppgifterna inte kan användas för att identifiera en viss användare är dessa inte att anse som personuppgifter.

Laglighetsgrunderna vid behandlingen av personuppgifter är som följer:

Samtycke från den registrerade
Användare samtycker till behandling av personuppgifter för ändamålet att hantera rekrytering. Användaren samtycker att personuppgifter samlas in via Tjänsten, när Användare;


  • gör en ansökan via Tjänsten, och lägger till personuppgifter om sig själv personligen eller genom att använda en tredje part som Facebook eller LinkedIn, och att den Personuppgiftsansvarige kan använda externa sourcing-verktyg för att lägga till ytterligare information; och
  • använder Tjänsten för att ansluta till Personuppgiftsansvariges rekryteringsavdelning, och lägger till personuppgifter om sig själv personligen eller genom att använda en tredjepartskälla som Facebook eller LinkedIn.

Användaren samtycker till att personuppgifter som samlas in behandlas enligt nedanstående avsnitt Lagring och överföring samt Hur länge personuppgifterna behandlas.

Användaren har rätt att återkalla sitt samtycke, detta görs genom att kontakta SBAB på samma sätt som anges under rubrik 3 ”Användarens rättigheter”. Nyttjandet av denna rättighet kan dock innebära att Användaren inte kan ansöka om ett visst jobb eller på annat sätt använda Tjänsten.

Intresseavvägning

I det fall en anställd på SBAB har rekommenderat dig kommer SBAB behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Detta sker under den tid det tar från det att rekommendation inkommer till Tjänsten till det att du får information om att du rekommenderats och får möjlighet att själv göra en ansökan. Efter att du gjort en ansökan behandlas dina personuppgifter med stöd av samtycke.

Rättslig skyldighet

SBAB kan, även efter det att rekryteringen avslutats, behöva spara personuppgifter om Användare under viss tid. Detta görs för att uppfylla de skyldigheter SBAB har enligt diskrimineringslagen.

Hur personuppgifterna behandlas
Personuppgifter om Användare kommer att behandlas av oss så länge det är nödvändigt med hänsyn till ovan angivna syften och laglighetsgrunder. Observera att en arbetssökande (Användare) kan vara intressant för framtida rekrytering och för detta ändamål kan vi lagra Användarnas personuppgifter så länge de bedöms som intressanta för potentiella rekryteringar. Innan detta görs kommer vi att efterfråga ditt samtycke till detta.

De personuppgifter som samlas in via Tjänsten behandlas enbart inom EU / EES.

3. Användarens rättigheter

Användaren har rätt att få information om vilka personuppgifter om denne som behandlas av SBAB. Detta genom att hen begär att få ut ett registerutdrag från SBAB. Användaren har också rätt att vända sig till SBAB för att;

a) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift,

b) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,

c) invända mot behandlingen,

d) under vissa förutsättningar, och om SBAB behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke, få en kopia av de personuppgifter från SBAB som Kunden själv har tillhandahållit SBAB och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Användarens begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av SBAB i det enskilda fallet. I vissa fall kan SBAB inte radera uppgifter, eller begränsa behandlingen av dessa på grund av att SBAB har en rättslig skyldighet att spara uppgifterna.

Vill du som Användare nyttja någon av dina rättigheter ovan kan du ta kontakt med SBAB på e-postadress: (dataskydd@sbab.se) eller på postadress: SBAB, Att: Dataskydd, Box 1012, 651 15 Karlstad.

Användaren har även möjlighet att lämna in ett klagomål angående behandling av sina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, om Användaren anser att behandlingen av personuppgifter strider mot aktuell personuppgiftslagstiftning.

4. Säkerhet

Vi prioriterar den personliga integriteten och arbetar därför aktivt för att Användares personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa att Användares personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig personuppgiftslagstiftning.

5. Överföring av personuppgifter till tredje part

Vi kommer  endast att överföra Användares personuppgifter till tredje part i följande begränsade situationer.

Vi kan komma att överföra personuppgifter till;


  • våra leverantörer och underleverantörer, i deras roll som personuppgiftsbiträden och underbiträden, enligt våra instruktioner, för tillhandahållandet av Tjänsten;
  • myndigheter eller juridiska rådgivare i händelse av misstänkt brottslighet eller otillbörligt beteende; och
  • myndigheter, juridiska rådgivare eller andra aktörer, om det krävs av oss enligt lag eller myndighetsbeslut.

Vi överför endast Användares personuppgifter till tredje part som vi har förtroende för. Vi väljer noga partners för att se till att Användarens personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi samarbetar med följande kategorier av personuppgiftsbiträden; Teamtailor, som tillhandahåller Tjänsten, rekryteringspartners, server- och hostingföretag, företag för videobearbetning, företag för informationssökning, analytiska serviceföretag och andra företag med koppling till tillhandahållandet av Tjänsten.

6. Aggregerad information

Vi kan komma att dela aggregerad information till tredje part. Den aggregerade informationen har då sammanställts från information som samlats in genom Tjänsten och kan exempelvis bestå av statistik över internettrafik eller det geografiska läget för användandet av Tjänsten. Aggregerad information innehåller inte någon information som kan användas för att identifiera en viss individ och utgör därmed inte personuppgifter.

7. Cookies

När Användare använder Tjänsten kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i Användarens enhet, såsom dennes dator, mobil eller surfplatta, vid uppkoppling mot Tjänsten. Vi använder cookies för att underlätta Användarens användning av Tjänsten samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om Användarens användning av Tjänsten. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra Tjänsten. Informationen som inhämtas från cookies kan även utgöra personuppgifter. Läs mer om hur SBAB behandlar Cookies på” (https://www.sbab.se/1/sidfotsmeny_2/cookies.html).

Användare kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i sin enhet. Om så sker kan dock Användarens upplevelse av Tjänsten försämras, exempelvis genom att vissa funktioner i Tjänsten inte längre finns tillgängliga.

8. Ändringar

SBAB har rätt att när som helst göra ändringar eller tillägg till sekretesspolicyn. Den senaste versionen av sekretesspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig via Tjänsten. En ny version anses vara kommunicerad till Användarna när Användaren antingen har fått ett e-postmeddelande som informerar Användaren om den nya versionen (med den e-postadress som Användaren anger i samband med användningen av Tjänsten) eller när användaren annars informeras av den nya sekretesspolicyn.

9. Kontakt

För frågor eller ytterligare information om vår hantering av personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på e-postadressen (dataskydd@sbab.se).

Om du har frågor avseende rekryteringsprocessen eller om tjänsten du söker hänvisar vi till de kontaktvägar som står angivna i rekryteringsannonsen.

Jobbar du redan på SBAB?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@sbab.se